1.เผยแพร่ความรู้ทิพย์สู่สังคมและให้ความรู้แก่ทุกคนในเคล็ดแห่งชีวิตทิพย์เพื่อตรวจสอบความไม่สมดุลของค่านิยมในชีวิตและเพื่อบรรลุถึงความสามัคคีและสันติภาพที่แท้จริงในโลก.

2. เพื่อเผยแพร่จิตสำนึกของคริชณะตามที่ปรากฏใน คัมภีร์ ภควัต-คีตา (Bhagavad-Gita) และ คัมภีร์พระเวท เรื่อง ชรีมัด ภควธัม (Srimad Bhagavatam)

3.เพื่อนำสมาชิกของสมาคมอยู่ร่วมกันและใกล้ชิดกับคริชณะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสำคัญ และเพื่อพัฒนาความคิดของสมาชิกและมนุษยชาติโดยรวมว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งขององค์ภควาน (คริชณะ)

4.เพื่อสอนและส่งเสริมการสวดพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ภควานตามที่ปรากฏในคำสอนขององค์ภควาน ชรี เชธัญญะ มะฮาพระบุํ

5.เพื่อยกระดับสมาชิกและสังคมส่วนรวม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งลีลาทิพย์ อุทิศแด่บุคลิกภาพของคริชณะ

6.เพื่อให้สมาชิกอยู่ใกล้ชิดกันเพื่อเจตนาของคำสอนที่เรียบง่าย และวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

7.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่และแจกจ่ายวารสาร นิตยสาร หนังสือ และงานเขียนอื่น ๆ

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap