โยคะเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย คำว่า "โยคะ" มาจากคำภาษาสันสกฤต "ยุจ" ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงกับหรือหมายความว่า เชื่อมต่อกับ คำว่า "ภัคติ" มาจากคำภาษาสันสกฤต "ภัช" ซึ่งหมายถึง การรับใช้ด้วยความรัก “ ภัค-ติโยคะ”...

read more