คำแปล

พวกที่ปฏิบัติตามวิธีที่ไม่มีวันสูญสลายแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี้ ปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ มีข้าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด เป็นที่รักยิ่งของข้า

คำอธิบาย

 

ในบทนี้ จากโศลกสองถึงโศลกสุดท้าย เริ่มจาก มะยิ อาเวชยะ มะโน เย มาม(“ตั้งจิตมั่นอยู่ที่ข้า”) มาถึง เย ทุ ดารมามริทัม อิดัม (“ศาสนาแห่งการปฏิบัตินิรันดรนี้”) องค์ภควานทรงอธิบายกรรมวิธีแห่งการรับใช้ทิพย์เพื่อบรรลุถึงพระองค์ กรรมวิธีเหล่านี้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ และพระองค์ทรงยอมรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามกรรมวิธีเหล่านี้ คำถามคือ ใครดีกว่ากัน ผู้ปฏิบัติในวิธีของ บระฮมัน อันไร้รูปลักษณ์ หรือผู้ปฏิบัติในการรับใช้ส่วนพระองค์ต่อองค์ภควาน คำถามนี้อารจุนะทรงได้ยกขึ้นมา และองค์ภควานทรงตอบอย่างชัดเจนว่า โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในบรรดาวิธีแห่งความรู้แจ้งทิพย์ทั้งหลายทั้งปวง อีกนัยหนึ่ง บทนี้อธิบายว่าจากการคบหากัลยาณมิตร เราจะพัฒนาความยึดมั่นในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ด้วยความบริสุทธิ์ และต่อมายอมรับพระอาจารย์ทิพย์ผู้ที่เชื่อถือได้ จากนั้นเริ่มสดับฟังและสวดภาวนา และถือปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ด้วยความศรัทธา ยึดมั่นและอุทิศตนเสียสละ ดังนั้น จึงมาปฏิบัติการรับใช้ทิพย์ต่อองค์ภควาน วิธีนี้ได้แนะนำไว้ในบทนี้ โดยไม่ต้องสงสัยว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เป็นวิธีเดียวที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อความรู้แจ้งแห่งตน เพื่อบรรลุถึงองค์ภควาน ได้อธิบายไว้ในบทนี้ว่า แนวคิดที่ไร้รูปลักษณ์แห่งสัจธรรมสูงสุด จะนำมาถึงเพียงแค่จุดที่เราศิโรราบเพื่อความรู้แจ้งแห่งตน อีกนัยหนึ่ง ตราบใดที่ยังไม่มีโอกาสมาพบกับสาวกผู้บริสุทธิ์ แนวคิดที่ไร้รูปลักษณ์อาจเป็นประโยชน์ เพราะแนะนำให้เราทำงานโดยไม่หวังผลทางวัตถุ ฝึกสมาธิ และพัฒนาความรู้เพื่อให้เข้าใจดวงวิญญาณและวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นตราบเท่าที่เรายังไม่พบสาวกผู้บริสุทธิ์ หากโชคดีพอจนพัฒนาความต้องการมาปฏิบัติคริชณะจิตสำนึกโดยตรง ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้อย่างบริสุทธิ์ ก็ไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาการรู้แจ้งทิพย์ทีละขั้นตอน ดังที่ได้อธิบายไว้ในหกบทกลางของ ภควัต-คีตา ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เป็นที่น่าพึงพอใจกว่า เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเรื่องทางวัตถุเพื่อรักษาร่างกายและดวงวิญญาณให้อยู่ด้วยกัน เพราะด้วยพระกรุณาธิคุณของคริชณะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีโดยปริยาย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap