คำแปล

บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ คน บรรลุถึงได้ด้วยการอุทิศตนเสียสละที่บริสุทธิ์ แม้ว่าทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักของพระองค์ พระองค์ยังทรงแผ่กระจายไปทั่ว และทุกสิ่งทุกอย่างสถิตในพระองค์

คำอธิบาย

 

ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ณ ที่นี้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุด สถานที่ซึ่งไปถึงแล้วจะไม่ต้องกลับมา คือพระตำหนักของคริชณะองค์ภควาน บระฮมะ-สัมฮิทา ได้อธิบายพระตำหนักสูงสุดนี้ว่าเป็น อานันดะ-ชินมะยะ-ระสะ สถานที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติสุขทิพย์ ความหลากหลายแตกต่างทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ที่นั่นมีคุณสมบัติแห่งความปลื้มปีติสุขทิพย์ ไม่มีสิ่งใดเป็นวัตถุ ความหลากหลายแผ่ขยายออกไป ดังเช่นการแผ่ขยายทิพย์ขององค์ภควานเอง เพราะว่าปรากฏการณ์ที่นั่นมาจากพลังงานทิพย์ล้วน ๆ ดังได้อธิบายไว้ในบทที่เจ็ด สำหรับโลกวัตถุนี้ แม้ว่าองค์ภควานทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักสูงสุดของพระองค์เสมอ ยังทรงแผ่กระจายไปทั่วด้วยพลังงานวัตถุดังนั้น ด้วยพลังงานทิพย์และพลังงานวัตถุของคริชณะ พระองค์จึงทรงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งในจักรวาลวัตถุและในจักรวาลทิพย์ ยัสยานทะฮ-สทานิ หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการค้ำจุนอยู่ภายในพระองค์ ไม่ว่าภายในพลังงานทิพย์หรือภายในพลังงานวัตถุของพระองค์ องค์ภควานทรงแผ่กระจายไปทั่วด้วยพลังงานทั้งสองนี้

การบรรลุถึงพระตำหนักสูงสุดของคริชณะหรือดาวเคราะห์ไวคุณทธะ ที่นับจำนวนไม่ถ้วนเป็นไปได้ด้วย บัคธิ หรือการอุทิศตนเสียสละเท่านั้น ดังที่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน ณ ที่นี้ด้วยคำว่า บัคยา ไม่มีวิธีอื่นใดสามารถช่วยเราให้บรรลุถึงพระตำหนักสูงสุดนั้นได้ คัมภีร์พระเวท (โกพาละ-ทาพะนี อุพะนิชัด 1.21) ได้อธิบายถึงพระตำหนักสูงสุดและบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าไว้เช่นกันว่า เอโค วะชี สารวะ-กะฮ คริชณะฮในพระตำหนักนั้นมีบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงพระนามว่าคริชณะ พระองค์ทรงเป็นพระปฏิมาผู้มีพระเมตตาสูงสุด ถึงแม้สถิตอยู่ ณ ที่นั้นเป็นหนึ่ง ทรงแบ่งภาคของพระองค์เองเป็นล้าน ๆ และล้าน ๆ ภาคออกไปโดยสมบูรณ์คัมภีร์พระเวทเปรียบเทียบองค์ภควานเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนอยู่นิ่ง ๆ แต่มีผลไม้ ดอกไม้และการสลับสับเปลี่ยนใบอย่างหลากหลายมากมาก ภาคที่แบ่งแยกโดยสมบูรณ์ขององค์ภควานผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแห่งดาวเคราะห์ไวคุณธะต่าง ๆ ทรงมีสี่กร และทรงมีพระนามต่าง ๆ กัน เช่น พุรุโชททะมะ, ทริวิคระมะ, เคชะวะ, มาดะวะ, อนิรุดดะ, ฮริชีเคชะ, สังคารชะณะ, พรัดยุมนะ, ชรีดะระ, วาสุเดวะ, ดาโมดะระ, จะนารดะนะ, นารายะณะ, วามะนะ, พัดมะนาบะ ฯลฯ

บระฮมะ-สัมฮิทา (5.37) ได้ยืนยันไว้ว่า ถึงแม้ว่าองค์ภควานทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักสูงสุด โกโลคะ วรินดาวะนะ เสมอ พระองค์ทรงแผ่กระจายไปทั่วเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดำเนินไปด้วยดี (โกโลคะ เอวะ นิวะสะทิ อคิลาทมะ-บูทะฮ) ดังที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวท (ชเวทาชวะทะระ อุพะนิชัด 6.8) พะราสยะ ชัคทิร วิวิไดวะ ชรูยะเท/ สวาบาวิคี กยานะ-บะละ-คริยา ชะ พลังงานต่าง ๆ ของพระองค์ทรงแผ่กระจายไปทั่วจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในปรากฏการณ์ทางจักรวาลดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ปราศจากข้อบกพร่อง ถึงแม้ว่าองค์ภควานทรงประทับอยู่ไกลแสนไกล

Share via
Copy link
Powered by Social Snap