คำแปล

ผู้ใดรู้จักข้าในฐานะองค์ภควานโดยไม่มีความสงสัยเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นเขาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่ข้าอย่างสมบูรณ์ โอ้ โอรสแห่งบาระทะ

คำอธิบาย

 

มีการคาดคะเนทางปรัชญามากมายเกี่ยวกับสถานภาพเดิมแท้ของสิ่งมีชีวิตและสัจธรรมสูงสุด โศลกนี้บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่า ผู้ใดรู้ว่าองค์คริชณะทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยแท้จริง ผู้รู้ที่ไม่สมบูรณ์ได้แต่คาดคะเนเกี่ยวกับสัจธรรมเรื่อยไป ผู้รู้ที่สมบูรณ์จะไม่เสียเวลาอันมีค่าไป แต่จะปฏิบัติในคริชณะจิตสำนึกด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้องค์ภควานโดยตรงตลอดทั้งเล่มของ ภควัต-คีตา ความจริงนี้ได้เน้นทุก ๆ ขั้นตอน แต่ยังมีนักตีความ ภควัต-คีตา ที่หัวรั้นมากมายพิจารณาว่าสัจธรรมสูงสุดและสิ่งมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกัน

ความรู้พระเวทเรียกว่า ชรุทิ เรียนรู้ด้วยการสดับฟัง เราควรรับสาส์นพระเวทจากผู้ที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง เช่น จากคริชณะและผู้แทนของพระองค์ ณ ที่นี้คริชณะทรงแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างได้งดงามมาก และเราควรสดับฟังจากแหล่งนี้ เพียงแต่สดับฟังเหมือนกับสุกรนั้นไม่เพียงพอ เราต้องเข้าใจจากผู้ที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่เพียงคาดคะเนเชิงวิชาการ แต่เราควรสดับฟัง ภควัต-คีตา ด้วยยอมจำนนว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นรององค์ภควานเสมอ ผู้ใดเข้าใจเช่นนี้ตามบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าชรีคริชณะ เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายของคัมภีร์พระเวท นอกนั้นจะไม่มีใครรู้จุดมุ่งหมายของคัมภีร์พระเวท

คำว่า บะจะทิ สำคัญมาก มีหลายแห่งได้เน้นคำ บะจะทิ ในความสัมพันธ์กับการรับใช้องค์ภควาน หากบุคคลปฏิบัติคริชณะจิตสำนึกในการอุทิศตนเสียสละรับใช้องค์ภควานอย่างสมบูรณ์ เข้าใจได้ว่าเขาเข้าใจความรู้พระเวททั้งหมดใน ไวชณะวะ พะรัมพะรา กล่าวไว้ว่า หากผู้ใดปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่คริชณะ ก็ไม่มีความจำเป็นกับวิถีทิพย์อื่นใดเพื่อให้เข้าใจสัจธรรมที่สมบูรณ์สูงสุดเพราะได้มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว จากการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อองค์ภควาน ทำให้เสร็จสิ้นวิธีการพื้นฐานเพื่อความเข้าใจทั้งหมด แต่หากผู้ใดหลังจากคาดคะเนเป็นเวลาร้อย ๆ พัน ๆ ชาติ และมาไม่ถึงจุดที่ว่าคริชณะคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าและตัวเขาต้องศิโรราบต่อพระองค์ ตรงนี้การคาดคะเนทั้งหมดเป็นเวลาหลายปีและหลายชาติจะเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap