คำแปล

แต่ข้าคือพิธีบูชา ข้าคือการบูชา ข้าคือเครื่องถวายให้แก่บรรพบุรุษ ข้าคือสมุนไพรรักษาโรค ข้าคือบทมนต์ทิพย์ ข้าคือเนย ข้าคือไฟ และข้าคือเครื่องถวาย

คำอธิบาย

 

พิธีบูชาพระเวทชื่อว่า จโยทิชโทมะ คือคริชณะเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเป็น มะฮา-ยะกยะ ที่กล่าวไว้ใน สมริทิ การบวงสรวงที่ถวายให้ พิทริโลคะ การปฏิบัติพิธีบูชาเพื่อให้ พิทริโลคะ พึงพอใจ พิจารณาว่าเป็นยาชนิดหนึ่งในรูปของเนยใสคือคริชณะเช่นเดียวกัน บทมนต์ภาวนาสัมพันธ์กันนี้คือคริชณะเช่นกัน และสิ่งของอื่น ๆ มากมายที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์นมเพื่อถวายในพิธีบูชาคือคริชณะเช่นเดียวกัน ไฟก็คือคริชณะเพราะว่าไฟเป็นหนึ่งในห้าวัตถุธาตุ ดังนั้น จึงอ้างได้ว่าเป็นพลังงานที่แบ่งแยกออกมาจากคริชณะ พิธีบูชาพระเวทที่แนะนำไว้ในภาคของคารมะ-คาณดะ ในคัมภีร์พระเวทรวมทั้งหมดคือคริชณะเช่นกัน อีกนัยหนึ่งพวกที่ปฏิบัติถวายการอุทิศตนรับใช้แด่คริชณะเข้าใจว่าได้ปฏิบัติพิธีการบูชาทั้งหลายที่แนะนำไว้ในคัมภีร์พระเวทเสร็จสิ้นแล้ว

Purport Quotes

Share via
Copy link
Powered by Social Snap