คำแปล

องค์ภควานตรัสว่า โอ้ อารจุนะผู้ไร้บาป ข้าได้อธิบายเรียบร้อยแล้วว่ามีคนอยู่สองประเภทที่พยายามรู้แจ้งตนเอง บางคนมีแนวโน้มที่จะเข้าใจด้วยการสังเกตและคาดคะเนทางปรัชญา และบางคนเข้าใจด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้

คำอธิบาย

 

ในบทที่สอง โศลก 39 องค์ภควานทรงอธิบายไปแล้วสองวิธีคือ สางคยะ- โยกะ และ คารมะ-โยกะ หรือ บุดดิ-โยกะ ในโศลกนี้องค์ภควานทรงอธิบายเรื่องเดียวกันแต่ว่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สางคยะ-โยกะ หรือการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ธรรมชาติของดวงวิญญาณและวัตถุ เป็นเรื่องของผู้ที่มีแนวโน้มในทางคาดคะเนและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้จากการทดลองและปรัชญา บุคคลอีกประเภทหนึ่งทำงานในคริชณะจิตสำนึกดังที่ได้อธิบายไว้ในโศลก 61 ของบทที่สอง องค์ภควานทรงอธิบายในโศลก 39 เช่นกันว่า ด้วยการทำงานตามหลักของ บุดดิ-โยกะ หรือคริชณะจิตสำนึก เราสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกรรมได้ ยิ่งไปกว่านั้นจะไม่มีข้อบกพร่องในวิธีการ หลักเดียวกันนี้ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในโศลก 61 ว่า บุดดิ-โยกะ คือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับองค์ภควาน (หรือขึ้นอยู่กับคริชณะโดยตรง) ด้วยวิธีนี้ประสาทสัมผัสทั้งหมดสามารถถูกควบคุมได้อย่างง่ายดาย ฉะนั้น โยกะ ทั้งสองต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนเช่นศาสนาและปรัชญา ศาสนาที่ไร้ปรัชญาคือความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือบางครั้งก็บ้าคลั่ง และปรัชญาที่ไร้ศาสนาคือการคาดคะเนทางจิตใจ จุดมุ่งหายสูงสุดคือคริชณะเพราะนักปราชญ์ผู้ค้นหาสัจธรรมด้วยความจริงใจจะมาจบลงที่คริชณะจิตสำนึก ได้กล่าวไว้ใน ภควัต-คีตา เช่นกันว่า วิธีการทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจถึงสถานภาพอันแท้จริงของตัวเราในความสัมพันธ์กับองค์ภควาน วิธีทางอ้อมคือการคาดคะเนทางปรัชญาซึ่งอาจจะค่อย ๆ นำเรามาถึงจุดแห่งคริชณะจิตสำนึก อีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อมสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคริชณะในคริชณะจิตสำนึกโดยตรง ทั้งสองวิธีนี้วิธีคริชณะจิตสำนึกจะดีกว่า เพราะว่าไม่ขึ้นอยู่กับการทำให้ประสาทสัมผัสบริสุทธิ์ด้วยวิธีทางปรัชญา คริชณะจิตสำนึกเป็นวิธีการที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัว ปฎิบัติโดยตรงด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้จึงเป็นวิธีที่ทั้งง่ายและประเสริฐพร้อม ๆ กัน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap