คำแปล

ผู้เห็นอภิวิญญาณปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งอย่างเสมอภาคภายในทุก ๆ ชีวิต ไม่ปล่อยให้จิตของตนทำให้ตัวเองตกลงต่ำ ดังนั้น เขาจึงบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทิพย์

คำอธิบาย

 

จากการยอมรับความเป็นอยู่ทางวัตถุ สิ่งมีชีวิตจึงมาสถิตแตกต่างจากความเป็นอยู่ทิพย์ของตน แต่เมื่อเข้าใจว่าองค์ภควานทรงสถิตในรูป พะระมาทมา อยู่ทุกหนทุกแห่ง นั่นคือ หากสามารถเห็นว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงปรากฏอยู่ภายในทุก ๆ ชีวิต เราจะไม่ทำตัวเองให้ตกต่ำด้วยความคิดในการทำลาย จากนั้นจะค่อย ๆพัฒนาไปสู่โลกทิพย์ โดยทั่วไปจิตใจจะเสพติดอยู่กับวิธีกรรมเพื่อสนองประสาทสัมผัสแต่เมื่อจิตใจหันไปหาองค์อภิวิญญาณ เขาจะก้าวหน้าในความเข้าใจวิถีทิพย์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap